அனைவருக்கும் வணக்கம் 

மாற்று மருத்துவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி ! 

Whatapp Free online class  - AITTA'S (All India Traditional Therapist Association ) நடத்தும்

Date: 21.06.2020 [SUNDAY]
Duration : 2  Days
Topic :  UTI (Urinary  Tract Infection)

  • Causes
  • Diagnosis
  • Treatment Methods
  • Interactions

For Contact :

விருப்பம் உள்ள நண்பர்கள் கீழ்கண்ட நபர்களில் ஏதேனும்  ஒருவரிடம் தொடர்பு கொண்டு உங்களை வாடப்ப்ஸ்  குழுவில் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.

  • Mr. Rajesh - 99529 89112
  • Mr. Yusuf Moulana - 99949 21435
  • Mr. Saravana Muthu - 98427 76546
  • Mrs. Soniya - 98428 96969
  • Mrs. Jothilakshmi - 98421 94988